NNC: dàn đề 7x, 3D, 4D, 3D mảng, 4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 15/7/21.

Lượt xem: 4,120,195

 1. khacthuc23

  khacthuc23 Thành viên tích cực Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  7/12/22
  Bài viết:
  175
  Được thích:
  3,183
  Điểm thành tích:
  88
  23/5
  2d
  9x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,35,37,39,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  6x
  00,03,04,05,06,08,10,11,13,14,17,19,20,21,22,23,25,26,27,29,32,33,37,39,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,81,82,84,85,86,88,89,91,92,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,06,08,10,11,13,14,17,19,20,21,22,23,25,27,32,33,37,39,42,44,45,48,49,51,52,53,54,55,56,61,62,63,65,68,69,70,71,73,74,75,76,78,81,82,84,85,86,88,89,91,92,96,97,98,99
  4x
  03,04,05,06,10,11,13,14,17,19,20,21,22,23,27,33,37,39,42,44,45,48,49,52,53,54,55,56,61,62,65,68,70,71,73,74,75,78,81,82,84,88,91,92,96,97,98,99
  3x
  03,05,06,11,13,14,17,20,21,23,33,37,39,42,44,45,48,52,53,54,55,56,61,62,65,68,70,71,73,74,78,81,84,91,92,96,97,98
  2x
  03,05,06,13,14,17,20,21,23,37,39,42,44,45,53,54,56,61,62,65,70,73,74,91,92,96,97,98
  1x
  06,13,20,21,23,37,39,44,53,54,56,61,62,65,70,73,91,97
  0x
  06,13,20,37,39,53,91,97
  3D
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,37,38,39,41,42,45,46,47,48,50,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,37,38,39,41,42,45,46,47,48,50,52,53,56,57,58,61,63,64,67,68,69,70,71,72,74,76,77,79,80,81,82,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97
  5x
  00,02,04,05,08,09,14,15,16,17,18,21,24,25,26,27,30,31,32,33,34,37,38,39,41,42,45,46,47,48,50,53,56,57,58,61,63,64,67,68,69,70,71,76,77,79,80,81,82,84,86,88,89,90,91,92,94,95
  4x
  00,04,05,09,15,16,17,18,21,24,25,26,27,30,31,33,34,37,39,41,42,46,47,48,50,53,56,57,58,61,63,67,68,69,70,71,76,77,79,81,84,86,89,90,91,92,94,95
  3x
  05,09,15,17,18,21,25,27,30,33,34,37,39,41,42,46,47,48,50,53,56,57,58,61,63,67,69,70,71,76,77,79,84,86,89,91,94,95
  2x
  09,15,17,18,21,25,27,33,34,37,39,41,42,46,47,48,56,57,58,61,63,69,70,71,76,79,86,95
  1x
  09,15,18,27,37,41,46,47,48,56,57,58,61,63,69,76,86,95
  0x
  09,41,47,48,58,61,63,69
  3D don
  0123456
  123456
  12346
  1236
  236
  26
  4D: 63207495
   
 2. auag9999

  auag9999 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  12/2/22
  Bài viết:
  984
  Được thích:
  12,529
  Điểm thành tích:
  88
  + Even 7x - 2x:
  7x
  01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,81,83,85,86,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,51,52,53,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,81,83,86,91,93,96,97
  5x
  01,06,12,13,14,15,16,17,18,19,25,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,51,52,53,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,81,83,86,91,93,96,97
  4x
  01,06,12,13,14,15,16,17,18,19,25,29,34,36,38,39,40,41,43,46,47,49,51,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,75,76,78,79,81,83,86,91,93,96,97
  3x
  06,15,16,17,18,25,34,36,38,39,40,41,43,46,47,49,51,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,75,76,83,86,91,93,96
  2x
  06,15,16,17,18,25,41,51,53,56,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,75,76,83,86,91,93,96
   
 3. Apple79

  Apple79 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  428
  Được thích:
  8,652
  Điểm thành tích:
  88
  XSMB Tháng 5
  01/05 = 20 = xịt
  02/05 = 65 = 987x
  03/05 = 76 = 987x
  04/05 = 18 = 9876543x
  05/05 = 47 = 987654321x
  06/05 = 04 = nghỉ
  07/05 = 60 = nghỉ
  08/05 = 81 = 98765432x
  09/05 = 46 = 9876543210x
  10/05 = 96 =9876543x
  11/05 = 34 = 9x
  12/05 = 02 = 9876x
  13/05 = 49 = 9x
  14/05 = 53 = nghỉ
  15/05 = 56 = 987654x
  16/05 = 31 = 9x
  17/05 = 49 = 9876543x
  18/05 = 32 = 987x
  19/05 = 17 = 98765x
  20/05 = 52 = 98765432x
  21/05 = 97 = 987654321x
  22/05 = 54 = 987654321x
  23/05 =
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,04,06,07,09,10,11,13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,49,50,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,95,96,98,99
  6x
  00,01,02,04,06,07,09,10,11,13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,40,41,42,43,45,46,49,50,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,95,96,98,99
  5x
  00,01,02,06,07,11,13,14,15,18,21,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,36,40,41,42,43,45,46,49,50,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,78,80,81,84,85,86,88,89,90,92,93,95,96,98,99
  4x
  00,01,02,06,07,11,13,14,15,18,21,24,25,27,29,30,31,33,34,36,40,41,42,43,45,46,49,50,58,59,63,64,67,68,69,70,71,73,75,78,85,86,88,89,90,92,93,99
  3x
  00,01,02,06,07,11,13,14,15,18,21,24,25,27,29,30,31,33,34,36,40,41,42,43,45,46,49,50,58,59,63,64,67,70,75,86,93,99
  2x
  01,06,07,11,15,18,21,24,25,27,29,30,31,33,34,36,40,41,42,43,45,46,64,67,70,75,86,99
  1x
  01,06,07,11,15,21,24,25,27,31,33,46,64,67,70,75,86,99
  0x
  01,06,07,11,15,21,86,99
   
  Hoanghien3788, Vitam, transfer26 thành viên khác Thích điều này.
 4. Apple79

  Apple79 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  23/9/19
  Bài viết:
  428
  Được thích:
  8,652
  Điểm thành tích:
  88
  Dàn gốc 7x tháng 5
  01/05 = 20 = ăn
  02/05 = 65 = ăn
  03/05 = 76 = ăn
  04/05 = 18 = ăn
  05/05 = 47 = ăn
  06/05 = 04 = nghỉ
  07/05 = 60 = nghỉ
  08/05 = 81 = xịt
  09/05 = 46 = ăn
  10/05 = 96 = ăn
  11/05 = 34 = ăn
  12/05 = 02 = xịt
  13/05 = 49 = xịt
  14/05 = 53 = nghỉ
  15/05 = 56 = ăn
  16/05 = 31 = xịt
  17/05 = 49 = ăn
  18/05 = 32 = ăn
  19/05 = 17 = ăn
  20/05 = 52 = ăn
  21/05 = 97 = ăn
  22/05 = 54 = ăn
  23/05 =
  (7 7 ) số
  00,01,02,04,06,07,09,10,11,13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,50,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,95,96,98,99

  Dàn siêu rút gọn theo PP mới tháng 5, ae theo dõi xem sao, hoặc dùng làm dàn test loại. Lấy dàn gốc 7x để hạ dàn:
  01/05 = 20 = ăn
  02/05 = 65 = xịt
  03/05 = 76 = ăn
  04/05 = 18 = ăn
  05/05 = 47 = ăn
  06/05 = 04 = nghỉ
  07/05 = 60 = nghỉ
  08/05 = 81 = xịt
  09/05 = 46 = ăn
  10/05 = 96 = ăn
  11/05 = 34 = xịt
  12/05 = 02 = xịt
  13/05 = 49 = xịt
  14/05 = 53 = nghỉ
  15/05 = 56 = xịt
  16/05 = 31 = xịt
  17/05 = 49 = ăn
  18/05 = 32 = xịt
  19/05 = 17 = ăn
  20/05 = 52 = ăn
  21/05 = 97 = xịt
  22/05 = 54 = ăn
  23/05 =
  (4 6 số)
  01,02,06,07,10,14,15,17,20,23,24,25,27,30,32,34,36,40,41,43,45,50,54,55,58,59,64,67,68,71,73,75,77,78,80,81,82,84,85,88,92,93,95,96,98,99

  Nay mình loại dàn này ae tham khảo:
  (2 3 ) số
  03,05,08,12,16,19,22,44,47,48,51,52,53,56,57,66,72,74,76,87,91,94,97
   
 5. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  1,255
  Được thích:
  16,904
  Điểm thành tích:
  108
  2d
  9x
  ,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  ,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  ,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,98
  6x
  ,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,29,30,31,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,53,56,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,89,90,92,96
  5x
  ,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,29,30,31,34,35,36,40,41,42,43,45,46,47,49,53,56,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,85,86,89,90,92,96
  4x
  ,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,29,31,36,40,41,42,43,45,46,47,49,53,56,63,65,67,68,69,70,71,72,74,76,78,80,86,90,92
  3x
  ,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,21,25,26,29,36,40,41,43,45,47,65,67,68,70,71,72,74,76,78,80,86,90,92
  2x
  ,04,05,08,09,10,15,16,21,25,26,29,36,40,41,43,45,47,65,67,68,70,71,72,74,76,78,80,92
  1x
  ,04,05,08,09,10,15,16,29,40,43,47,68,71,72,74,76,78,92
  0x
  ,16,29,40,43,47,68,74,76
   
  Phongtho, Hoanghien3788, Vitam33 thành viên khác Thích điều này.
 6. Batron86

  Batron86 Lính mới

  Tham gia:
  17/3/23
  Bài viết:
  91
  Được thích:
  1,636
  Điểm thành tích:
  78
  Tham gia event dàn 2d
  08/5:2x
  09/5:3x
  10/5:2x
  11/5:7x
  12/5:2x
  13/5:5×
  14/5:4x
  15/5:4x
  16/5:5x
  17/5:2x
  18/5:3x
  19/5:4x
  20/5:3x
  21/5:2x
  22/5:5x
  23/5:?
  7x
  00,01,03,04,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,30,32,33,35,36,37,40,42,44,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,30,32,33,35,36,37,40,42,44,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,61,64,65,66,68,69,71,74,75,77,78,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,30,32,33,35,36,37,40,42,44,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,61,64,65,66,68,69,71,74,75,77,78,81,83,84,85,86,87,88,92,93,94,96,97,99
  4x
  22,23,24,25,26,30,32,33,35,36,37,40,42,44,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,61,64,65,66,68,69,71,74,75,77,78,81,83,84,85,86,87,88,92,93,94,96,97,99
  3x
  37,40,42,44,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,61,64,65,66,68,69,71,74,75,77,78,81,83,84,85,86,87,88,92,93,94,96,97,99
  2x
  55,56,57,58,61,64,65,66,68,69,71,74,75,77,78,81,83,84,85,86,87,88,92,93,94,96,97,99
   
  Phongtho, Hoanghien3788, Vitam31 thành viên khác Thích điều này.
 7. Coviu

  Coviu Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  439
  Được thích:
  7,282
  Điểm thành tích:
  88
  Tham gia event
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,15,16,18,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,15,16,18,25,26,28,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  05,06,08,26,28,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  05,06,08,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  05,06,08,45,46,48,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  05,06,08,45,46,48,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  05,06,08,45,46,48,75,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  05,06,08,45,46,48,75,76,78,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  0x
  46,48,75,76,78,95,96,98
   
 8. mrjin612

  mrjin612 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  29/11/11
  Bài viết:
  399
  Được thích:
  5,019
  Điểm thành tích:
  88
  Dàn tháng 5 may mắn
  1/5: 1x
  2/5: 0x
  3/5: 6x
  4/5: 7x
  5/5: 4x
  6/5: 3x
  7/5: 4x
  8/5: trượt
  9/5: 1x
  10/5: 3x
  11/5: 7x
  12/5: 7x
  13/5: 4x
  14/5: 3x
  15/5: 1x
  16/5: 7x
  17/5: 4x
  18/5: 1x
  19/5: 7x
  20/5: 6x
  21/5: 1x
  22/5: 0x
  23/5:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,10,12,15,17,19,20,21,23,25,26,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,02,05,06,07,08,10,12,15,17,19,20,21,26,28,31,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  5x
  01,02,05,06,07,08,10,12,15,17,19,20,21,26,28,31,35,36,37,38,40,42,43,44,46,47,48,51,52,53,57,58,59,62,65,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,88,89,90,91,92,93,94,95,98
  4x
  01,02,06,07,08,10,12,15,19,21,31,36,38,40,42,43,44,46,47,48,51,52,53,57,58,59,62,65,67,68,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,88,89,91,92,93,94,95
  3x
  01,02,06,07,08,10,12,15,19,31,36,38,42,43,44,46,47,48,51,52,53,57,58,62,72,74,76,78,79,80,82,84,88,89,91,93,94,95
  2x
  02,06,07,08,10,12,15,19,31,36,38,42,44,47,48,51,52,57,58,62,72,74,76,78,89,91,93,94
  1x
  06,19,36,44,48,51,52,57,58,62,72,74,76,78,89,91,93,94
  0x
  58,62,72,74,76,78,89,91
   
 9. Longcoco818283

  Longcoco818283 Lính mới

  Tham gia:
  25/4/23
  Bài viết:
  16
  Được thích:
  275
  Điểm thành tích:
  47
  2D MB
  22/5 54 3x
  23/5
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,96,97,98,99
  6x
  01,03,05,06,08,10,13,14,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,31,32,35,36,37,38,39,41,46,47,48,51,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,96,97,98,99
  5x
  01,03,05,06,08,13,14,17,19,20,21,23,25,27,28,29,31,35,37,38,39,41,46,47,48,51,53,54,56,57,58,61,62,64,65,67,68,69,71,73,74,76,78,80,81,83,84,85,86,87,88,91,92,93,96,97,98,99
  4x
  03,05,06,08,13,14,17,19,20,23,27,28,29,31,35,37,38,39,41,46,48,51,53,54,56,58,61,62,64,65,67,68,69,71,73,74,76,78,83,84,85,86,87,91,92,93,96,97
  3x
  05,06,08,13,14,17,20,23,27,28,29,35,37,38,39,48,53,54,56,62,65,67,68,69,71,73,76,78,83,84,85,86,87,91,92,93,96,97
  2x
  06,13,14,17,27,28,37,38,39,48,53,56,62,65,67,68,69,71,73,78,83,84,85,86,87,92,93,96
  1x
  06,13,28,37,39,48,62,68,69,71,73,78,83,84,85,87,93,96
  0x
  68,69,71,73,78,83,87,96
   
 10. Cuasoc

  Cuasoc Lính mới

  Tham gia:
  1/11/21
  Bài viết:
  421
  Được thích:
  6,116
  Điểm thành tích:
  88
  EVENT 7X-2X
  23/5


  8x
  02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  7x
  02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,67,68,71,72,73,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,98,99
  6x
  02,03,04,06,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,28,30,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,48,49,50,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,67,68,71,72,73,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,98,99
  5x
  02,03,04,06,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,28,30,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,46,48,49,52,53,54,58,61,62,63,67,68,71,72,73,78,79,82,83,84,87,88,89,91,94,95,96,98
  4x
  03,06,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,28,30,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,46,48,49,52,53,54,58,61,62,63,67,68,71,78,84,87,88,91,94,96,98
  3x
  03,06,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,30,32,35,36,37,38,41,42,44,46,48,49,52,53,61,67,68,78,84,87,88,91,94,96,98
  2x
  03,06,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,32,36,37,38,41,44,48,52,61,67,87,88,94,96,98
  1x
  03,06,16,23,32,36,37,38,41,44,48,52,61,67,87,88,94,96
  0x
  41,44,48,52,61,67,87,88
  ++++++++

  3d mảng


  8x
  02,03,04,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,61,62,63,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,06,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,30,32,35,36,37,38,41,42,44,46,47,48,51,52,53,54,55,57,58,61,62,63,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  03,06,11,13,16,17,18,20,22,24,26,27,30,32,35,36,37,38,41,42,44,46,47,48,51,52,53,54,55,57,58,61,62,63,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,85,86,87,88,92,93,94,96,97,99
  4x
  03,06,11,13,16,17,18,20,22,24,26,27,30,35,42,46,47,51,53,54,55,57,58,62,63,66,69,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,85,86,87,88,92,93,94,96,97,99
  3x
  11,13,22,24,26,27,30,35,42,46,47,51,53,54,55,57,58,62,63,66,69,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,85,86,92,93,97,99
  2x
  11,13,24,27,47,51,55,57,63,66,69,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,85,86,92,93,97,99
  1x
  11,13,24,27,47,51,55,57,66,69,74,75,76,77,81,92,97,99
  0x
  69,74,75,76,77,81,92,97
   
 11. MoneyCat

  MoneyCat Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  21/1/22
  Bài viết:
  2,071
  Được thích:
  22,304
  Điểm thành tích:
  108
  2D
  18/5 8x7x6x
  19/5 8x7x6x
  20/5 8x7x6x
  21/5 xxxxxx
  22/5 8x7x6x
  23/5
  (8 8 số)
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,05,06,11,12,13,14,17,18,21,22,23,26,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số)
  00,03,04,05,06,12,13,17,18,21,22,23,26,28,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,92,93,94,96,97,99

  3D
  16/5 6C
  17/5 7C
  18/5 6C
  19/5 6C
  20/5 6C
  21/5 10C
  22/5 6C
  23/5
  12346789
  1234689
  123489

  3D MẢNG
  16/5 9x8x
  17/5 9x8x7x6x
  18/5 9x8x7x6x
  19/5 9x8x7x6x
  20/5 9x8x7x6x
  21/5 9x8x7x6x
  22/5 9x8x7x6x
  23/5
  (9 4 số)
  00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98,99
  (7 4 số)
  01,02,03,06,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,46,48,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,96,98
  (6 5 số)
  01,02,03,06,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,46,48,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,96,98

  4D MẢNG
  16/5 9x8x7x6x
  17/5 9x8x7x6x
  18/5 9x8x7x6x
  19/5 9x8x7x6x
  20/5 9x8x7x6x
  21/5 9x8x7x6x
  22/5 9x9x9x9x
  23/5
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98,99
  (7 4 số)
  01,03,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,43,46,47,48,51,53,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,93,96,97,98
  (6 9 số)
  01,03,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,43,46,47,48,51,53,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89
   
 12. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  5,733
  Được thích:
  78,737
  Điểm thành tích:
  108
  22/5: 2D xx, 3D mảng 2x, 4D mảng 4x
  23/5:
  2D:
  6x
  02,03,04,06,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,22,24,25,26,27,28,30,31,35,38,39,40,41,42,44,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,96,97,99
  5x
  02,03,04,06,07,11,14,15,16,17,18,19,22,24,25,27,28,30,31,35,38,39,40,41,42,44,47,48,52,53,54,55,56,57,58,60,61,64,65,67,68,69,71,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,96,97,99
  4x
  04,06,11,14,15,17,18,24,25,27,28,30,35,38,39,40,42,47,48,52,53,54,55,58,61,64,65,67,68,69,71,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,96,99
  3x
  04,06,14,15,17,18,24,25,27,30,35,38,39,40,42,47,48,53,58,61,64,65,67,68,69,71,73,74,75,78,79,81,83,85,86,96
  2x
  04,06,15,25,30,35,40,42,47,48,53,58,61,64,65,67,68,69,71,73,74,75,78,79,81,83,85,86,96
  1x
  06,15,25,47,53,58,61,64,65,67,68,73,74,78,79,83,84,85,86
  3D mảng:
  6x
  00,01,06,08,09,10,13,14,15,17,18,19,20,23,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,91,93,94,96,97,99
  5x
  00,01,06,08,09,10,13,14,15,17,18,19,20,23,35,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,73,74,75,76,77,78,81,83,84,85,86,91,93,94,96,97,99
  4x
  00,06,08,09,13,14,15,17,18,20,23,35,38,40,41,42,43,46,47,48,52,53,54,55,56,58,59,63,64,65,67,68,69,73,74,75,76,77,78,81,83,84,85,86,91,94,96,97
  3x
  06,08,13,14,15,18,20,23,35,38,41,42,46,48,52,53,56,58,63,64,65,68,69,73,74,75,76,78,81,83,84,85,86,91,96
  2x
  06,08,14,15,20,35,38,41,42,46,48,52,53,56,58,63,64,65,69,73,74,75,76,78,83,84,85,91,96
  1x
  06,08,15,20,35,38,63,64,69,73,74,75,76,78,83,84,85,91,96
  4D mảng:
  6x
  00,01,02,03,07,08,10,11,12,14,15,18,19,20,21,22,26,27,29,30,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,62,63,64,65,67,69,70,72,73,74,76,77,79,80,81,83,84,85,88,89,91,92,94,96,97,98,99
  5x
  01,03,07,08,10,11,14,15,18,19,20,21,26,27,29,30,33,34,35,36,37,38,39,41,43,46,47,48,49,51,53,56,58,63,64,65,67,69,70,73,74,76,77,79,80,81,83,84,85,88,89,91,94,96,97,98
  4x
  01,03,08,10,11,14,15,18,19,20,21,26,27,29,30,34,35,36,38,39,41,43,46,48,51,53,56,58,63,64,65,67,69,70,73,74,76,77,79,80,81,83,84,85,88,89,91,96,98
  3x
  03,08,10,15,18,19,20,27,29,30,35,38,39,48,51,53,56,58,63,64,65,67,69,70,73,74,76,77,79,80,81,83,84,85,88,89,91,96,98
  2x
  03,08,15,18,19,20,29,30,48,51,53,56,58,63,64,65,70,73,74,77,80,81,83,84,85,88,89,91,98
  1x
  15,18,19,20,29,30,48,51,56,58,70,77,80,81,85,88,89,91,98
  Chúc anh chị em tham khảo vui vẻ
   
 13. o3ma

  o3ma Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  25/3/19
  Bài viết:
  1,132
  Được thích:
  18,776
  Điểm thành tích:
  108
  Mức 7x Event NNC
  2D: 16 cụ


  Mức: 7 (2 số)
  00,33
  Mức: 8 (1 số)
  88
  Mức: 9 (7 số)
  08,10,31,32,43,80,95
  Mức: 1 0 (9 số)
  01,05,07,23,34,50,59,66,90
  Mức: 1 1 (9 số)
  02,12,22,30,37,38,41,54,55
  Mức: 1 2 (1 8 số)
  09,13,18,20,21,28,29,36,39,40,46,51,76,82,87,92,94,97
  Mức: 1 3 (1 9 số)
  03,04,06,11,27,35,44,48,49,57,60,70,72,74,77,84,85,89,98
  Mức: 1 4 (1 9 số)
  14,16,19,24,45,52,53,58,63,64,67,75,79,81,83,86,91,93,99
  Mức: 1 5 (1 4 số)
  15,17,26,42,47,56,61,62,65,69,71,73,78,96
  Mức: 1 6 (2 số)
  25,68

  3D: 9 cụ

  Mức: 2 (1 số)
  28
  Mức: 3 (1 số)
  07
  Mức: 4 (2 số)
  01,11
  Mức: 5 (8 số)
  05,10,15,25,29,31,56,82
  Mức: 6 (2 1 số)
  02,03,04,13,16,19,20,21,26,32,36,40,43,45,50,60,66,70,88,89,90
  Mức: 7 (2 9 số)
  00,08,09,12,14,17,18,22,23,27,30,33,34,44,51,54,57,59,61,62,64,68,73,75,80,86,87,92,98
  Mức: 8 (2 2 số)
  06,24,35,39,41,42,47,49,52,55,58,63,65,71,76,78,79,81,93,95,97,99
  Mức: 9 (1 6 số)
  37,38,46,48,53,67,69,72,74,77,83,84,85,91,94,96
   
 14. thanchet9x

  thanchet9x Lính mới

  Tham gia:
  7/8/13
  Bài viết:
  92
  Được thích:
  1,102
  Điểm thành tích:
  78
  Nghề nghiệp:
  Tính lô mua ô tô
  Ngày 23/5/2023
  Bạch thủ đề 91
  Ba càng đề 891 191
  Bốn càng đề 2891 2191 7191 7891
  Mong hữu duyên tháng này chưa trúng 3 càng nhát nào
   
 15. cau2caynoc

  cau2caynoc Lính mới

  Tham gia:
  13/9/19
  Bài viết:
  201
  Được thích:
  2,629
  Điểm thành tích:
  88
  23/5:
  (4 0 số)
  03,04,06,11,14,15,17,19,24,25,26,42,44,45,47,48,49,52,58,60,62,64,68,69,70,71,74,77,78,79,81,84,85,86,89,91,93,96,98,99

  (1 2 số)
  15,17,25,26,42,47,62,68,69,71,78,96
   
 16. thuthao29111994

  thuthao29111994 Lính mới

  Tham gia:
  26/12/22
  Bài viết:
  93
  Được thích:
  1,471
  Điểm thành tích:
  78
  Dàn vào bờ ạ: Đánh nửa tháng nghỉ hết tháng
  Thống kế: Dàn 5x
  5/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  6/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  7/5 Tạch 2D- Trúng 3D
  8/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  9/5 Trúng 2D- Tạch 3D
  10/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  11/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  12/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  13/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  14/5 Trúng 2D- Tạch 3D
  15/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  16/5 Tạch 2D- Trúng 3D
  17/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  18/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  19/5 Trúng 2D- Trúng 3D
  20/5: Trúng 2D- Tạch 3D
  21/5: Trúng 2D- Tạch 3D
  22/5:Trúng 2D- Tạch 3D
  23/5:
  2D:
  (58 số):
  01,04,05,07,08,09,10,12,14,15,16,17,19,22,26,27,28,29,34,35,36,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,52,53,54,55,58,61,62,63,66,67,69,71,73,76,77,78,80,84,86,87,88,89,90,93,94,97,98
  Hạ dàn:
  (39 số):
  01,04,08,09,10,12,16,19,22,26,28,29,34,36,38,39,40,43,46,48,49,52,53,54,58,61,62,63,66,71,73,76,80,86,88,89,90,94,98

  3D:
  (58 số):
  01,06,08,10,12,13,14,16,18,20,21,24,25,26,28,29,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,60,61,62,66,67,68,70,73,75,77,80,81,82,84,85,86,89,91,93,95,97,98
  Hạ dàn:
  (42 số):
  01,06,08,10,12,13,16,18,20,21,24,26,28,29,36,39,42,43,44,46,49,51,52,54,56,58,60,61,62,66,68,70,73,80,81,82,84,86,89,91,93,98
   
  td9a, duyhung081289, transfer36 thành viên khác Thích điều này.
 17. thanhtung393

  thanhtung393 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  1,150
  Được thích:
  6,650
  Điểm thành tích:
  108
  23/5
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,90,91,92,93,94,95,96,98
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,79,81,82,88,90,91,92,93,94,95,96,98
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,66,67,68,69,78,79,81,82,88,90,91,92,93,94,95,96,98
  6x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45,49,50,51,52,53,54,55,57,65,66,67,68,69,78,79,81,82,88,90,91,92,93,94,95,96,98
  5x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,29,30,31,33,34,36,38,45,49,50,51,52,53,54,55,57,65,66,67,68,69,78,79,81,82,88,90,91,92,93,94,95,96,98
  4x
  00,,01,02,03,04,05,08,11,14,16,17,18,23,25,29,30,31,33,34,36,38,45,49,50,51,52,53,54,55,57,65,66,67,68,69,78,79,81,82,88,90,91,92,93,94,95,96,98
  3x
  00,,01,03,05,08,11,14,16,17,18,23,25,29,30,31,33,34,36,38,45,49,50,51,52,53,54,55,57,65,66,67,68,69,78,79,81,82,88
  2x
  00,,01,03,05,08,11,14,16,17,18,23,25,29,30,31,33,34,36,38,45,49,50,51,52,53,54,55,57
  1x
  00,,01,03,05,08,11,14,16,17,18,23,25,29,30,31,33,34,36
  0x
  00,,01,03,05,08,11,14,16
   
  huuphuc686, td9a, transfer17 thành viên khác Thích điều này.
 18. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  812
  Được thích:
  11,340
  Điểm thành tích:
  88
  THAM GIA EVENT 2D GĐB 7X-2X
  TỪ 08/05 ĐẾN 28/05

  1/5 20 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  2/5 65 9x8x7x6x5x4x3x
  3/5 76 9x8x7x6x5x
  4/5 18 9x8x7x6x5x4x3x2x
  5/5 47 9x8x7x6x
  6/5 04 X
  7/5 60 9x
  8/5 81 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  9/5 46 9x8x7x6x5x
  10/5 96 9x8x7x6x5x4x3x2x
  11/5 34 9x8x7x6x5x4x3x2x
  12/5 02 9x8x7x6x5x4x3x
  13/5 49 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  14/5 53 9x8x7x6x5x4x3x2x
  15/5 56 9x8x
  16/5 31 9x8x7x6x5x4x3x
  17/5 49 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  18/5 32 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  19/5 17 9x8x7x6x5x4x3x
  20/5 52 9x8x7x6x5x4x
  21/5 97 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  22/5 54 9x8x7x6x
  23/5 72 9x
  24/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,66,71,72,73,75,76,77,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  03,04,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,66,71,72,73,75,76,77,79,82,84,85,86,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  03,04,11,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,55,56,57,59,61,62,63,66,71,72,75,76,77,79,82,84,85,88,89,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  03,13,14,15,16,17,21,24,25,26,27,28,31,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,55,56,57,59,61,62,63,66,72,75,77,79,84,85,88,92,93,94,95,97,98
  3x
  14,15,16,17,21,26,27,28,31,34,35,36,41,42,43,45,46,47,51,52,53,57,59,61,62,63,66,72,75,79,84,85,88,92,93,94,95,97
  2x
  14,16,27,31,34,35,36,42,43,45,46,47,51,52,53,57,59,61,63,66,75,79,84,85,92,94,95,97
  1x
  14,31,35,42,46,47,51,52,53,57,59,63,66,84,92,94,95,97
  0x
  35,42,46,52,53,59,66,94
   
  huuphuc686, black...red, td9a52 thành viên khác Thích điều này.
 19. hdviet866688

  hdviet866688 Lính mới

  Tham gia:
  7/3/19
  Bài viết:
  683
  Được thích:
  11,966
  Điểm thành tích:
  88
  Top đầu chạy tít thò lò luôn, ae mai cứ theo pp đó chắc có được 8x cứng thôi
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/5/23
  vuthemanh, huuphuc686, Novrain40 thành viên khác Thích điều này.
 20. damri9358

  damri9358 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua8.net

  Tham gia:
  10/11/22
  Bài viết:
  1,923
  Được thích:
  17,952
  Điểm thành tích:
  108
  HNVIP 23/05:
  (3 3 số)
  10,11,12,14,15,16,30,32,34,35,38,41,42,44,46,48,50,51,52,55,56,58,60,61,62,64,65,66,80,82,84,85,88
  Hạ
  (2 1 số)
  30,32,34,35,38,41,42,44,46,48,60,61,62,64,65,66,80,82,84,85,88
   

Cộng đồng www.hayelala.com

fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog eletrosan fivestarcasket